Kontakt & länkar

Kontaktperson

Barry Karlsson, neuropsykolog

 

adm@tidigatecken.se

SAMVERKAN

Hälsa och habilitering är en länsövergripande förvaltning med specialistfunktion att tillgodose behovet av habilitering/rehabilitering, hjälpmedel, tolkservice samt råd och stöd enligt LSS för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder i Uppsala län. Habilitering och hjälpmedel ska ut individuella behov erbjuda insatser i ett livsperspektiv.

Svenskt demenscentrum (SDC) invigdes den 15 februari 2008. Bakom centret står Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Stiftelsen Silviahemmet. Uppdraget kommer från Socialstyrelsen och regeringen som finansierar verksamheten. SDC arbetar som en sambandscentral. En kunskapsbank inom demensområdet byggs kontinuerligt upp för att samla och sprida information. SDC arbetar även aktivt för att driva på en positiv utveckling av vård och omsorg för personer med demenssjukdom.

SDC arbetar för att:

samla in, strukturera och sprida kunskap

sammanställa utvärderingar och forskningsresultat

kunskapsutvecklingen ges en mer tillämpad och praktisk inriktning

underlätta implementering av nya kunskaper i vård och omsorg

SDC arbetar aktivt för att vara en länk mellan forskning, praktik, beslutsfattare och landets FoU-verksamheter.

Utviklingshemning og aldring

Aldring og Helse, Nasjonalt kompetansesenter (Norge)

UAU skal øke kunnskap og kompetanse om aldring og utviklingshemning hos tjenesteytere som arbeider med eldre personer med utviklingshemning. UAU skal øke kunnskap i norske kommuner om hva som er gode omsorgsmodeller og gode tjenester. 2008 ble virksomheten permanent videreført under Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse.

© 2017